ASIAKKUUS
STRATEGIA
MUUTOS

Työm­me tulos näkyy toiminnassa.

PALVELUT

Auros Con­sul­ting on liik­keen­joh­don kon­sul­toin­tiy­ri­tys, jon­ka osak­kail­la on yli 20 vuo­den koke­mus kon­sul­toin­nis­ta. Asia­kas­kun­tam­me koos­tuu pää­sään­töi­ses­ti suu­ris­ta tai kes­ki­suu­ris­ta asian­tun­ti­ja- ja pal­ve­luor­ga­ni­saa­tiois­ta, niin jul­ki­sel­la kuin yri­tys­sek­to­ril­la. Olem­me työs­ken­nel­leet laa­ja-alai­ses­ti stra­te­gi­sen kehit­tä­mi­sen eri osa-aluei­den paris­sa: stra­te­gi­aa tuke­vis­ta ana­lyy­seis­tä stra­te­gia­pro­ses­sien kaut­ta aina käy­tän­töön vien­tiin. Vii­me vuo­si­na olem­me kes­kit­ty­neet asiak­kuuk­sien sekä kump­pa­nuuk­sien stra­te­gi­seen kehittämiseen.

ASIAKASYMMÄRRYS

Asia­kas­ym­mär­rys on lii­ke­toi­min­nan ydin. Menes­ty­vä yri­tys tuot­taa lisä­ar­voa asiak­kail­leen ja kump­pa­neil­leen koko eko­sys­tee­mis­sään. Hen­ki­lö­koh­tai­siin haas­tat­te­lui­hin perus­tu­vat asia­kas- ja kump­pa­nia­na­lyy­sit mm. stra­te­gia­työn poh­jak­si ovat­kin olleet yksi pain­opis­teis­täm­me. Asia­kas­a­na­lyy­si rää­tä­löi­dään yri­tyk­sen joh­don ja Aurok­sen toi­mes­ta tuot­ta­maan paras mah­dol­li­nen hyö­ty ja vai­kut­ta­vuus juu­ri kysei­seen yri­tyk­sen tar­pee­seen ja mark­ki­na­ti­lan­tee­seen. Olem­me saa­neet aikaan hyviä tulok­sia — meil­le ker­ro­taan avoi­mes­ti asiois­ta. Lisäk­si osaam­me pitää kes­kus­te­lun oikeal­la tasol­la lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen kan­nal­ta ja pys­tym­me tuot­ta­maan olen­nais­ta tie­toa pää­tök­sen­teon tueksi.

STRATEGIA, TOIMEENPANO, JOHTAMINEN

Stra­te­gian on aina läh­det­tä­vä asiak­kaas­ta ja palat­ta­va asiak­kaa­seen. Yhtei­nen näke­mys ilmiöis­tä, havain­nois­ta, suun­nas­ta ja toi­meen­pa­nos­ta on stra­te­gian perus­ta. Stra­te­gian toi­meen­pa­non onnis­tu­mi­nen puo­les­taan edel­lyt­tää ihmis­ten sitou­tu­mis­ta yhdes­sä sovit­tui­hin asioi­hin. Sik­si työs­ken­te­lem­me käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti, mut­ta syväl­li­ses­ti tavoit­tee­nam­me löy­tää olen­nai­nen ja saa­da se toteu­tu­maan arjes­sa. Sel­keä toi­min­ta- ja joh­ta­mis­jär­jes­tel­mä (mm. raken­teet, toi­min­ta­pro­ses­sit, pal­ve­lu­kon­sep­tit…) sekä sys­te­maat­ti­nen seu­ran­ta var­mis­ta­vat stra­te­gian toteu­tu­mi­sen ja hel­pot­ta­vat joh­don arkea.

AUROKSEN TAPA TOIMIAMEILLE ON TÄRKEÄÄ

Läh­dem­me liik­keel­le asiak­kai­dem­me tar­peis­ta, ei kon­sul­tin mal­lis­ta. Tavoit­teem­me on asiak­kaan aito ymmär­tä­mi­nen ja aut­ta­mi­nen. Työm­me tulok­set näky­vät asiak­kaam­me toi­min­nas­sa ja kan­ta­vat kau­as. Asiak­kai­dem­me käy­tös­sä on aina paras asian­tun­te­mus. Teem­me töi­tä senio­ri­kon­sult­tien voi­min. Lupaam­me kuun­nel­la ja ymmär­tää, ja teem­me aina sen mitä on sovittu.

TEHDÄÄN YHDESSÄ TULOSTA

Jus­si-Pek­ka Björkroth